MSK Forge | Kalite Güvencesi

Hedefimiz müşteri odaklı yaklaşımla gelişen teknolojileri benimseyip, kalitede mükemmelliğe ulaşarak, çevreye uygun politikalarla paydaşlarımızın beklentilerini gerçekleştirmektir.

Enerji Yönetimi Politikamız

MSK FORGE, üretim lokasyonlarında, ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulumu ve işletilmesiyle,  sürekli olarak enerji performansının iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, enerji verimliliğine yönelik yatırımlarının optimize edilmesi, çevresel ve sera gazı salınımının azaltılması ve doğal kaynakların korunmasını ana hedef olarak belirlemiş ve bu kapsamda aşağıdaki taahhütleri ilan etmiştir.

 Üst Yönetimimiz aşağıdaki başlıklar ile Enerji Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme amaçlı tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir;

 • Üst yönetimce düzenli olarak gözden geçirilen, değerlendirilen ve sürekli iyileştirilen Enerji Yönetim Sistemini sürdürmek,
 • Enerji konusunda, kuruluşumuzu ilgilendiren tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Verimlilik hedeflerine ulaşmak amacıyla; tüm çalışanlarına verdiği eğitimlerle, enerji konusunda bilinci ve enerji tüketimi azaltımında duyarlılığı arttırmak,
 • Enerji ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak ve enerji tüketimlerini analiz ederek enerji azaltım fırsatlarını belirlemek,
 • Enerji performansını amaç ve hedefler üzerinden ölçerek, sonuçları raporlayarak sürekli geliştirmek,
 • Enerji hedeflerine ve amaçlarına ulaşmak için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynağı sağlamak; tedarikçi ve yüklenicilerin desteğini almak,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için, çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetler satın almak ve performansın iyileştirilmesine yönelik tasarımları destekleyerek küresel rekabet gücümüzü artıran iş modelini benimsemek
 • Kuruluş amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, iç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar yapmak.
 • Yenilenebilir / alternatif enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler, planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde çevreyi korumayı ve enerji verimliliğini ön planda tutmayı,
 • Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak.

Bilgi Güvenliği Politikamız

MSK FORGE, Bilgi Güvenliğinde, ISO/IEC 27001 standardının temel bilgileri doğrultusunda ve TISAX gerekliliklerini uygulayarak kurumsal bilginin Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik üzerine meydana gelebilecek riskleri değerlendirmekte ve bu risklerden oluşabilecek etkileri en aza indirmek amacıyla aşağıdaki hususları benimsemektedir;

 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) ISO/IEC 27001 standardı temelinde TISAX gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, belgelendirmeyi ve güncelliğini takip etmeyi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için kaynakların ayrılmasını,
 • Firma bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve ilgili taraf sözleşme yükümlülüklerine uyulmasını,
 • Bilgi güvenliği varlıklarına yönelik risklerin izlenmesini ve yönetilmesini,
 • BGYS kapsamında paydaşlarımızın bilgi varlıklarının gizliliğini sağlamayı,
 • Personelimizin BGYS farkındalığını arttırmak için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek sürekli eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • Firma temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak, potansiyel kesintilerin önceden planlı uygulamalar ile engellemeyi ve plansız kesintileri en aza indirmeyi,
 • Firmanın karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımları uygulamayı,
 • BGYS uygulamalarının etkinliğini sürdürmek için kişilerin yönlendirilmesi, desteklenmesi ve sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesini,